POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI PODATAKA

R&B Medical Company d.o.o. Beograd je rukovalac podacima o ličnosti fizičkih lica te ih obrađuje u skladu s primenjivim propisima, odnosno u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) kao i Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Veća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ (u slučajevima kada je primenljivo).

Ova “Politika” se primenjuje samo na transfer informacija kojima je moguće identifikovati neko lice (Lični podaci) i koje R&B Medical Company d.o.o. primi u bilo kom formatu kroz korišćenje internet stranice www.medtrum.rs

Politika se prvenstveno odnosi na fizička lica i fizička lica koja zastupaju pravna lica, a koja podnose zahtev ili upotrebljavaju, koriste usluge i proizvode ili su zainteresovana za upotrebu usluga i proizvoda.

KO JE RUKOVALAC PODATAKA?

Rukovalac podataka je R&B Medical Company d.o.o. Beograd, ul. Bulevar oslobođenja 159, 11000 Beograd, matični broj: 20757604, društvo koje je organizovano i posluje prema zakonima Republike Srbije i koje je vlasnik stranice www.medtrum.rs  

OBLAST PRIMENE

Politika se ne primenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji je izmenjen na način da se ne može povezati s određenim fizičkim licem ili se ne može povezati bez nesrazmernog truda pa se stoga, u skladu s važećim propisima, i ne smatra podatkom o ličnosti.

Obradu podataka vršimo na osnovu vaše saglasnosti (pristanka) odnosno kada je neophodna za izvršenje nekog vašeg zahteva.

Pored toga obrađujemo vaše podatke o ličnosti kada je obrada: neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca, neophodna u cilju zaštitie životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose, neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca i neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane.

OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI

Prikupljamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti:

U slučaju da se podaci o ličnosti nameravaju obrađivati i u druge svrhe, predlagač nove obrade podataka o ličnosti izrađuje procenu uticaja na zaštitu podataka i po potrebi pribavlja pristanak lica na koje se podaci odnose.

Pribavljanje podataka o ličnosti o licu na koje se podaci odnose obezbeđuju se samo podaci o ličnosti koji su potrebni za ispunjenje svrhe za koju se podaci obrađuju.

Dodatni podaci o ličnosti pribavljaju se uz pristanak lica na koje se podaci odnose, a radi ispunjenja određene svrhe.

Tačnost podataka o ličnosti su obezbeđeni uvođenjem automatskih i ručnih kontrola koje obuhvataju i obradu podataka o ličnosti.

Svi podaci se čuvaju u okviru zakonski određenih rokova čuvanja i u okviru rokova neophodnih za postizanje svrhe obrade istih. Čuvamo Vaše podatke o ličnosti samo onoliko koliko je osnovano potrebno da ispunimo svrhe koje smo naveli gore, za koje smo ih prikupili ili dobili, ili da bismo ispunili na to primenjive zakonske uslove. Kad je pravni osnov za obradu vaših podataka o ličnosti vaš pristanak, čuvamo ih dok imamo vaš pristanak.

U slučaju obrade podataka o ličnosti posle isteka roka čuvanja u svrhe npr. izrade statističkih analiza, svi podaci će biti anonimni na način na koji nije moguće identifikovati fizičko lice na kojeg se podaci o ličnosti odnose.

KAKO PRIKUPLJAMO PODATKE O LIČNOSTI

Podaci koje primamo i kako ih koristimo zavise od toga šta radite i od podataka koje date prilikom posete našoj veb stranici. Prikupljamo i koristimo “ne lične podatke” drugačije od „ličnih podataka“, kako je definisano i detaljno objašnjeno u nastavku.

Podatke o ličnosti prikupljamo na sledeće načine:

Preduslov za svako prikupljanje podataka o ličnosti lica na koje se podaci odnose je postojanje odgovarajućeg pravnog osnova zasnovanog na zakonu ili vaš lični pristanak.  

KOJE VRSTE PODATAKA PRIKUPLJAMO

Podaci o ličnosti lica na koje se podaci odnose koji se prikupljaju, a predmet su zaštite podataka, su između ostalog podaci o:

  1. a) adresi lica –IP adresa opreme lica na koje se podaci odnose;
  2. b) dostupnosti lica – kontakt telefon (fiksni i/ili mobilni telefon), elektronska pošta;
  3. c) identitetu lica – ime i prezime;
 

Za potrebe ove Politike privatnosti, "ne lični podaci" su definisani kao podaci koje prikupljamo putem ove veb stranice koji ne identifikuju i ne mogu se koristiti za identifikaciju vas ili bilo kog pacijenta kao pojedinca i oni mogu uključivati informacije kao što su sledeće:

 

PRISTUP PODACIMA

Pristup vašim podacima o ličnosti imaju samo zaposleni u našoj firmi, a koji su prethodno upoznati sa zakonom o zaštiti ličnih podataka i odgovornostima, kao i naši saradnici kojima su ti podaci nužni za obavljanje njihovog posla, tj. za koje postoji „potreba saznanja“ (tzv. načelo „need to know“).

Prikupljene podatke o ličnosti možemo prosleđivati obrađivačima (vendorima) sa kojima imamo zaključen odgovarajući ugovor, članicama Grupe, nadležnim državnim organima, kao i drugim licima, a u skladu sa pravom Republike Srbije.

Pravno odricanje odgovornosti R&B Medical Company d.o.o. Beograd može lične podatke otkriti kada to zahteva zakon ili propis ili uverenje u dobre namere da je takav postupak nužan kako bi se ispoštovali zakonski propisi, poštovale zakonske obaveze ili zaštitila prava, imovina ili lična bezbednost R&B Medical Company d.o.o., korisnika sajta/ kupaca ili javnosti.  

OBRAĐIVAČI

R&B Medical Company d.o.o. može proslediti podatke o ličnosti Kupca drugim obrađivačima ili primaocima.

Kada delimo Vaše podatke o ličnosti i prenosimo na servere uvek je reč o serverima koji se nalaze u okviru EU ili u zemlju koja obezebeđuje adekvatan novi zaštite u skladu sa propisima Republike Srbije. U slučaju kada to propisi naše zemlje nalažu sa trećim licima imamo zaključujemo Ugovore o obradi podataka ličnosti u kojim je između ostalog predviđena obaveza da u koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu s našim uputstvima, i strogo za svrhu koju smo opredelili. Njihova obaveza je da Vaše podatke zaštite i drže ih u tajnosti i obezbede visok nivo zaštite kako bi podaci bili bezbedni (kriptozaštita, pseudoanomizacija idr). U vezi sa prenosom vaših podataka izvan EEA, partneri garantuju da pružaju garanciju visokog nivoa zaštite ličnih podataka, što podrazumeva korišćenje Standardnih ugovornih klauzula odobrenih od strane Evropske komisije za prenošenje u zemlje koje nisu označene kao zemlje koje pružaju adekvatan nivo zaštite, koje definišu naše visoke standarde za obradu podataka o ličnosti. Standardne ugovorne klauzule su dostupne na mnogim jezicima na sledećem linku: http://eur-lex.europa.eu./legalcontent/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087  

BEZBEDNOST PODATAKA

Vaše podatke o ličnosti štitimo od svake povrede, uključujući neovlašćeni pristup, slučajni gubitak, uništenje, oštećenje, te svako drugo kršenje sigurnosti podataka o ličnosti.

U cilju zaštite vaših podataka o ličnosti, primenjujemo tehničke i organizacione mere kao što su kontrola prava pristupa svim podacima i dokumentima, osiguranje ispunjenja obaveze poverljivosti kod svih osoba koje imaju pravo pristupa vašim podacima o ličnosti, primenjujemo metode kontrole pristupa (lozinke, PIN-ovi, pametne kartice, itd.) te metode praćenja pristupa i aktivnosti u informacionim sistemima, kao i primenu softverskih rešenja za osiguranje sigurnosti naše informacione opreme i podataka.  

PRAVA LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU

Imate pravo da u svakom trenutku od R&B Medical Company d.o.o. Beograd zatražite:  

U svakom trenutku imate pravo da zahtevate da pristupite podacima o ličnosti, dobijete informaciju u koju svrhu se podaci koriste i obrađuju, kategoriju vaših podataka o ličnosti koje čuvamo, period tokom kojeg obrađujemo i čuvamo Vaše podatke.

Bitno nam je da su Vaši podaci tačni i potpuni. Imate pravo da zahtevate da se Vaši netačno uneti podaci bez odlaganje izbrišu odnosno isprave, kao i da tražite od nas da Vam ih dopunimo i ažuriramo ukoliko su zastareli.

U slučaju da želite da se vaši podaci obrišu odnosno želite da prekinemo obradu istih možete nam se obratiti. U slučaju da su vaši podaci neophodni da bi se izvršile ugovorne obaveze prema Vama a zatražite brisanje podataka, skrećemo pažnju da u tom slučaju ugovorne obaveze možda neće biti ispunjene.

Jako je važno da znate, da u svakom trenutku imate pravo da nam podnesete prigovor na obradu Vaših podataka. Isto tako imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje u meri u kojoj je ono povezano da takvim direktnim oglašavanjem.

Kada se obrada vrši na osnovu Vašeg pristanka u svakom trenutku imate pravo da ga opozovete. Skrećemo pažnju da u slučaju da opozovete Vaš pristanak opoziv ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu vašeg pristanka pre opoziva.

U slučaju da smatrate da se obrada podataka vrši suprotno Zakonu imate pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za zaštitu podataka ličnosti. Nadzorno telo za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd (u nastavku teksta: Poverenik).

Zahtev možete uputiti na sledeću e-mail adresu podrska@rbmedical.rs ili nas pozvati na telefon 063 8 616 444  

KOLAČIĆI

Kolačić („cookie“) je mala datoteka tj.fajl koji internet stranica www.medtrum.rs postavlja na vaš kompjuter kako bi mogao da zapamti specifična podešavanja vaše sesije dok ste u poseti stranici.

Koristimo kolačiće da bismo obezbedili da od našeg vebsajta/stranice dobijete maksimum. Pomoću kolačića možemo da prikupljamo i informacije o tome kako koristite naš veb sajt i o vašem ponašanju online.

Ta vrsta prikupljenih podataka može da uključuje vaše prethodno odredište, korišćeni pregledač, operativni sistem, pretraživač, kao i trajanje vaše posete vebsajtu. Korišćenjem sajta korisnik pristaje na upotrebu kolačića. Blokiranjem kolačića korisnik i dalje može da pristupa portalu , ali neke od opcije neće biti dostupne.  

LINKOVI KA DRUGIM VEBSAJTOVIMA

Stranica može da sadrži linkove ka našim drugim sajtovima/stranicama kao i stranicama trećih lica koje mi ih ne kontrolišemo i ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja proiziđe iz sadržaja tih vebsajtova trećih lica. Linkove ka drugim vebsajtovima postavljamo samo kao pogodnost. Preporučujemo vam da na tim sajtovima pročitate njihove uslove korišćenja i pravilnike o privatnosti.  

IZMENE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ovu politiku privatnosti možemo da ažuriramo s vremena na vreme. Ažurirane verzije postavljaćemo na odgovarajuću stranicu našeg vebsajta/stranice ili ćemo vam ih na zahtev slati.  

DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije vezane za ostvarivanje prava koje se tiču zakona o zaštiti podataka o ličnosti odnosno našom politikom privatnosti možete zatražiti slanjem upita na e-mail adresu: podrska@rbmedical.rs ili pozivom na telefon 063 8 616 444